Статья 149. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них

Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой его применения, — наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ответственность

Субъекты, нарушающие Закон «О митингах», а также ст. 31 Конституции, наказываются:

  1. Денежным взысканием в сумме до 300 тыс. руб. или равным зарплате/другому доходу за 2 года.
  2. Принудительными работами продолжительностью до 3 лет.
  3. Тюремным заключением на тот же срок.

В качестве дополнения к последним двум санкциям суд может вменить запрет заниматься конкретной деятельностью или находиться на определенной должности в течение 3 лет.

закон о митингах

Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

1. Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи, —

Читайте также:  Глава 9 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ. Адвокат по уголовным делам

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка. 1. Під експлуатацією людини в цій статті слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо.

2. У статтях 149 та 303 цього Кодексу під уразливим станом особи слід розуміти зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин.

3. Відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею має наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу чи уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, використання службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності.

{Стаття 149 в редакції Закону № 3316-IV від 12.01.2006}

Пояснения

В действовавшем раньше Уголовном кодексе (1960 г.) присутствовал аналог ст. 149 УК РФ. В соответствии с ней наказание вменялось не только за неправомерное воспрепятствование проведению массовых мероприятий, в том числе и должностными лицами. Ответственность устанавливалась и за те же деяния, сопровождающиеся применением насилия, уничтожением имущества, повлекшие для потерпевших тяжкие последствия. Ст. 149 УК РФ не содержит части указанных обстоятельств. Между тем основной состав преступления сохранен в норме. Более того, по мнению экспертов, действующая редакция статьи ориентирует граждан именно на мирное проведение массовых мероприятий.

митинги и демонстрации

Судебная практика по статье 149 УК РФ

Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 32-АПУ17-7сп
Уткин А.П. … ранее судимый 05 мая 1995 года судебной коллегией по уголовным делам Саратовского областного суда (с учетом изменений, внесенных Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 20 июля 1995 года) по ст. 102 п. п. «а», «е», «н», ч. 1 ст. 149, п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 146 УК РСФСР к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, освобожден 12 мая 2009 года на основании постановления Пугачевского районного суда Саратовской области от 29 апреля 2009 года условно-досрочно на 4 месяца 14 дней,

Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 10.10.2017 N 35-АПУ17-12

отказано в возмещении морального вреда в связи с его оправданием по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. и ч. 2 ст. 149 УК РСФСР. Заслушав доклад судьи Климова А.Н., объяснение осужденного Васильева В.А. в режиме видеоконференц-связи, поддержавшего доводы своей апелляционной жалобы, мнение прокурора Гуровой В.Ю., полагавшей постановление оставить без изменения, Судебная коллегия

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 20.06.2018 N 64П18

Читайте также:  Замена неотбытого наказания более мягким видом наказания

Черненко Константин Геннадьевич, … судимый: 20 февраля 1996 года по ст. , ч. 2 ст. 144, ч. 2 ст. 144, ч. 1 ст. 149, ст. , УК РСФСР к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года; 12 марта 1999 года по ч. 2 ст. 108 УК РСФСР к 8 годам лишения свободы, на основании ст. УК РСФСР к 9 годам лишения свободы, 1 июля 2005 года освобожден условно-досрочно на 4 месяца 16 дней, —

Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2019 N 5-АПУ19-86

на постановление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 24 июля 2020 года, которым удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Демянчука И.В. для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 149, ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь, оставлена без удовлетворения.

Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 07.07.2020 N АПЛ20-159

Из материалов дела усматривается, что приговором Томского областного суда от 14 октября 1991 г. Сухинин В.А. осужден по совокупности преступлений, предусмотренных пунктами «г», «з» статьи 102, части 1 статьи 144, части 2 статьи 149 Уголовного кодекса РСФСР, к исключительной мере наказания — смертной казни. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 28 февраля 1992 г. данный приговор оставлен без изменения. 10 марта 1992 г. и 20 августа 1992 г. Сухинин В.А. обратился с письменными ходатайствами о помиловании. Рассмотрев эти ходатайства, Президент Российской Федерации, руководствуясь принципом гуманности, издал Указ о его помиловании, которым Сухинину В.А. смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы.

Специфика преступления

Незаконное воспрепятствование проведению пикетирований, шествий, собраний и прочих массовых мероприятий, а также участию в них может проявляться действием или бездействием. Например, должностное лицо, уполномоченное принимать решения об их организации, может вынести акт, неправомерно запрещающий гражданам реализовывать свое конституционное право. Действие может проявляться в создании реальных барьеров на пути людей. Это могут быть как материальные объекты, так и заслоны из сотрудников органов правопорядка. Бездействие проявляется, например, в непредоставлении помещения для собрания.

Обязательные признаки

В ст. 149 УК РФ указывается на два вида субъекта преступления. Им может являться должностное лицо, которое воспользовалось своим служебным статусом. В качестве субъекта выступает и гражданин, не занимающий никаких ответственных постов. В этом случае он может привлекаться к ответственности, если его действия сопровождались насилием либо угрозой его использования. Таким образом, в преступлении выделяется общий и специальный субъект. Последним является вменяемый гражданин, достигший шестнадцати лет. Суть насилия либо угрозы его применения та же, что и при воспрепятствовании реализации избирательных прав либо функционированию выборных комиссий.

проведение массовых мероприятий

Комментарий к статье 149 Уголовного Кодекса РФ

Согласно Конституции РФ (ст. 31) граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Исходя из этого основным объектом преступления выступают отношения по возможности в установленном порядке проведения или участия в собрании, митинге, демонстрации, шествии, пикетировании.

В зависимости от способа воспрепятствования осуществлению указанного права возможен дополнительный объект, которым могут выступать: здоровье лица, интересы государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления.

Объективная сторона преступления выражается в выполнении любого из альтернативных действий:

1) незаконном воспрепятствовании проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования (например, незаконное запрещение их проведения);

2) незаконном воспрепятствовании участию в них (лицо не пустили на митинг или удалили с него);

3) принуждении к участию в них.

В качестве обязательного признака объективной стороны включен способ совершения преступления — применение насилия или угроза его применения, использование служебного положения.

Читайте также:  Какая статья за вмешательство в семейную жизнь третьим лицом, так как он разрушает семью и как его можно привлечь к ответственности.

Под насилием понимается физическое воздействие на потерпевшего, выразившееся в подавлении и устранении его сопротивления, нанесении ударов, побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Под угрозой применения насилия понимается психическое воздействие на потерпевшего, выразившееся в демонстрации готовности нанести удары, побои, умышленно причинить вред здоровью.

Причинение тяжкого или причинение при отягчающих обстоятельствах средней тяжести вреда здоровью потерпевшему требуют дополнительной квалификации по соответствующим статьям Особенной части УК РФ. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ) и причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) охватываются рассматриваемым составом преступления и дополнительной квалификации не требуют.

Собрание — совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов.

Митинг — массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера.

Демонстрация — организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации.

Шествие — массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам.

Пикетирование — форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации <1>.

——————————— <1> См.: ст. 2 Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ. 2004. N 25. Ст. 2485.

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования будет незаконным, если оно выразится в их необоснованном запрете вопреки нормам закона либо под благовидным предлогом, оборудовании заграждений или выделении сил охраны правопорядка для недопущения людей к месту проведения разрешенной, законной акции, а равно в разгоне уже начавшегося собрания, митинга или шествия.

Как незаконное воспрепятствование участию в публичном мероприятии или принуждение к участию в нем может рассматриваться физическое или психическое воздействие на человека, в результате которого он вынужден принять участие либо отказаться от участия в мероприятии, например угроза увольнением с работы, переводом на нижеоплачиваемую должность, рукоприкладство и т.п.

Состав преступления формальный. Преступление окончено с момента совершения любого из деяний, образующих объективную сторону преступления. Преступление составляют действия, препятствующие только законному проведению указанных акций или участию в них. Условия и порядок проведения акций установлены Федеральным законом от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» <1>.

——————————— <1> СЗ РФ. 2004. N 25. Ст. 2485.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что незаконно препятствует проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждает к участию в них, совершает это деяние, используя свое служебное положение, применяет насилие или угрозу его применения, и желает выполнить такие действия.

В зависимости от обстоятельств совершения преступления субъект преступления может быть как общий — вменяемое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет, так и специальный — должностное лицо либо лицо, выполняющее незаконные действия в силу своего служебного положения.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Яндекс.Метрика